ماشین حساب درجه الکل شراب         English
برای محاسبه درصد الکل شراب خود، باید پیش از انجام تخمیر مقدار قند موجود در آب انگور را بدست بیاورید.
پس از تکمیل فعل و انفعالات تخمیر شراب، مجددا مقدار قند را اندازه گرفته یادداشت کنید.
حالا برای محاسبه مقدار الکل درون شراب اعداد را وارد کنید.

مقدار اولیه قند انگور (چگالی) قبل از فعل و انفعالات : کمک؟    این عدد باید بزرگ تر از عدد بعدی باشد!    

مقدار قند انگور (چگالی) پس از فعل و انفعالات :       

عدد اول باید بزرگتر از عدد دوم باشد!